Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 Дніпровської міської ради "ВІНОЧОК"
 
.

Гендерна рівність в освітній сфері

«Не має бути таких трудових відносин, щоб дівчатка обслуговували хлопчиків і звикали, таким чином, до ролі домогосподарки. Те, що треба робити в домашньому господарстві, однаково вміло й старанно мають робити чоловіки і жінки. Коли і є якийсь розподіл у самообслуговуванні, то він має бути тимчасовим: сьогодні хлопці виконують одну роботу, завтра – іншу».  (Василь Сухомлинський)

«Особливості гендерної соціалізації дітей дошкільного віку»

Питання гендерного виховання стають небайдужими для дитини з того моменту, як вона починає усвідомлювати свою статеву належність, розуміти, що вона не лише дитина, а хлопчик або дівчинка.

Здійснення виховної роботи з дошкільниками пе­редбачає високий рівень гендерної культури вихо­вателя. Від використання ним виховних траєкторій залежить реальне здійснення реконструкції тради­ційних культурних обмежень у розвитку особистості дошкільника, створення умов для максимальної ре­алізації і розкриття здібностей дівчаток і хлопчиків у процесі педагогічної взаємодії.

                  Цінностями гендерної культури педагога є:

 • усвідомлення абсолютної цінності прав чоловіків і жінок, свободи особи;
 • усвідомлення себе як особистості, здатної впли­вати на гендерну ситуацію в державі;
 • активна позиція щодо потреби участі в ґендерних перетвореннях;
 • критичне сприйняття соціально-політичної ін­формації;
 • розуміння рівноправної участі обох статей у по­літичному житті;
 • лояльне і водночас вимогливе ставлення до обох статей;
 • готовність відповідати за власні рішення та їхні наслідки;
 • почуття власної гідності, толерантність, плюралізм, здатність до компромісу.

                 Рівноправність у виховному процесі передба­чає:

 • однакові педагогічні вимоги, тон і зміст звертан­ня до хлопчиків і дівчаток;
 • статево нейтральні вимоги до дотримання пра­вил культурної поведінки, уникнення нав'язування стереотипів на зразок: «хлопчикам (дівчаткам) не личить...» тощо;
 • орієнтацію на індивідуальний розвиток дитини, її здібності, уподобання, можливості оволодіння уні­версальними вміннями та навичками незалежно від статі;
 • заохочення дітей до спільних занять, ігор, видів діяльності, уникнення статевого сепаратизму у спіл­куванні;
 • однаковий доступ та заохочення дітей до ко­ристування різними іграшками, спортивним інвента­рем, приладдям;
 • обговорення з дітьми проблем стосунків статей, наголошення на їхній рівності та взаємозамінності в сім’ї та суспільстві;
 • привернення уваги вихованців до реклами, дитя­чих часописів, ілюстрованих матеріалів, які нав'язують традиційні стереотипи, статеві ролі чоловіків та жі­нок;
 • демонстрування вихователями андрогінних рис, уникнення статево типізованих моделей поведінки.